Hieronder treft u de ‘gebruikersvoorwaarden zakelijke verkopen’ via de Hobbybladenshop van Uitgeverij Scala BV en Scala Publishing BV aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als zakelijke verkoper via de Hobbybladenshop.nl geeft u aan deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven.

Artikel 1 ”“ Definities

Hobbyou.nl: Hobbyou.nl is de webshop van Scala BV, bestaande uit Uitgeverij Scala BV en Scala Publishing BV (hierna te noemen ‘de Uitgever’) gevestigd te (3824 MP) Amersfoort, Maanlander 14H (BTW nummer: NL820712589.B01 en, Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland 32151469).

Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen de door de Uitgever aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.

Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door de Uitgever te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die de Uitgever ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.

De Merken van de Uitgever: woord- en beeldmerken van de Uitgever, alsmede overige onderscheidingstekens.

Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een btw-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door de Uitgever als verkoper is geaccepteerd.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.

Verkoopprijs: door de Zakelijke Verkoper worden geen aparte verzendkosten in rekening gebracht. De Zakelijke Verkoper bepaalt zelf of deze verrekend worden in de prijs van het artikel. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Vergoeding: de door de Uitgever aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie van een percentage over de Verkoopprijs.

Artikel 2 ”“ Verkoopaccount

1. Iedere Zakelijke Verkoper dient een verkoopaccount aan te maken, alvorens hij artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.

2. Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen, waaronder ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk begrepen de ‘Handleiding voor Zakelijke Verkopers’,en van de verplichting de gebruikersvoorwaarden na te leven.

2. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:
a. te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland of het handelsregister in België;
b. te beschikken over een BTW-nummer;
c. te beschikken over een account bij Hobbyou.nl;
c. een verkoopaccount te hebben aangemaakt;
d. te bevestigen dat de gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
e. te beschikken over een Nederlandse of Belgische betaalrekening;
f. te beschikken over een Nederlands of Belgisch postadres.

4. De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het verkoopaccount gerechtigd artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden.

5. De Zakelijke Verkoper kan per verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Zakelijke Verkoper onder meerdere Merken/handelsnamen artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Zakelijke Verkoper meerdere verkoopaccounts aan te maken.

6. De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het verkoopaccount. De Uitgever is te allen tijde bevoegd om om haar moverende redenen het gebruik van het verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten.

7. Indien de Zakelijk Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens de Uitgever, al dan niet uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden, is de Uitgever gerechtigd het gebruik van het verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

8. De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn verkoopaccount.

Artikel 3 ”“ Aanbod

1. De Uitgever is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is de Uitgever gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op de Uitgever als gevolg daarvan. De Uitgever behoudt zich het recht voor om bepaalde artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

2. De productcategorieën en/of subcategorieën die door de Uitgever zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen in de ‘Handleiding voor Zakelijke Verkopers’, welke handleiding, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door de Uitgever van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

3. Het staat de Uitgever vrij om de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van de Uitgever. Mocht het product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is de Uitgever gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende artikel te verwijderen.

4. De Uitgever is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen of van de site te verwijderen indien dit naar oordeel van de Uitgever niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van de Uitgever schadelijk kan zijn voor de goede naam van de Uitgever, het Platform of derden.

Artikel 4 – Bestelling en levering

1. Een gebruiker kan via het normale bestelproces bij de Uitgever een bestelling plaatsen voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden artikel.

2. Een bestelling voor een door de Zakelijke Verkoper aangeboden artikel zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met de ‘Handleiding voor Zakelijke Verkopers’.

3. Indien de Zakelijk Verkoper een bestelling ontvangt via de Uitgever is de Zakelijk Verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure om.

4. De Zakelijke Verkoper erkent dat via het Platform bestellingen vanuit een buitenlands bezorgadres worden geaccepteerd.

Artikel 5 ”“ Klantrelatie

1. Indien een klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de klant. De Zakelijke Verkoper is verplicht jegens de klant de algemene verkoopvoorwaarden te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruikersvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.

2. De Zakelijke Verkoper erkent dat de Uitgever geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. klanten zullen echter de ‘Algemene verkoopvoorwaarden’ moeten accepteren alvorens klanten kunnen overgaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Zakelijke Verkoper via het Platform. Deze verkoopvoorwaarden gelden tussen de Uitgever en de klant en zien op de door de Uitgever te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de klant. De Uitgever is gerechtigd de ‘Algemene verkoopvoorwaarden’ te wijzigen.

3. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden en de Algemene verkoopvoorwaarden, de klant zich kan wenden tot de Zakelijk Verkoper. De Zakelijke Verkoper zal de Uitgever vrijwaren tegen enige claim die een klant instelt jegens de Uitgever, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.

4. De Zakelijke Verkoper erkent dat de Uitgever zgn. ’service levels’, zoals opgenomen in Bijlage 2 hanteert en dat de Uitgever zich het recht voorbehoudt om het verkoopaccount te blokkeren indien de Zakelijke Verkoper niet aan deze service levels voldoet. De Uitgever behoudt zich het recht voor de service levels te wijzigen.

5. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene verkoopvoorwaarden van de Uitgever. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een klant buiten het Platform om te (her)sluiten.

6. De Uitgever stuurt klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant in overeenstemming met het bepaalde in de ‘Handleiding voor Zakelijke Verkopers’. De Zakelijke Verkoper machtigt de Uitgever hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper rechtstreeks met de klant te communiceren zonder dat de Uitgever partij wordt bij de Koopovereenkomst.

Artikel 6 ”“ Betalingen

1. De Zakelijke Verkoper betaalt aan de Uitgever per via het Platform verkocht artikel de overeengekomen Vergoeding. De Zakelijke Verkoper erkent dat de Uitgever gerechtigd is de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Zakelijke Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.

2. De Uitgever zal het Platform zodanig inrichten dat klanten aan de Uitgever betalen. De Uitgever zal de betalingen van de klanten incasseren. In beginsel accepteert de Uitgever alleen klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen artikelen accepteert en behoudt de Uitgever zich te allen tijde het recht voor klanten niet te accepteren. De Zakelijke Verkoper verleent hierdoor aan de Uitgever het onherroepelijk recht om in naam van de Uitgever en met uitsluiting van de Zakelijke Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.

3. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Zakelijke Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de klant restitueren en de klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan de Uitgever kan plaatsvinden.

4. De totaalprijs, hetgeen betekent: prijs inclusief BTW, verzendkosten en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de klant in rekening worden gebracht (hierna: “totaalprijs”) van ieder product dat door Verkoper wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de totaalprijs waarvoor Verkoper het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt.

5. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de Algemene Verkoopvoorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal de Uitgever de betaling rechtstreeks aan de klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Wordt een Koopovereenkomst na deze termijn ontbonden, dan dient de klant zich rechtstreeks tot de Zakelijke Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. De Uitgever is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. De Uitgever is niet gehouden enig bedrag aan de Zakelijke Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en de Uitgever is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 ”“ Diensten van de Uitgever

  1. De door de Uitgever ontvangen betalingen worden door de Uitgever, na aftrek van de overeengekomen Vergoeding, op de door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekening gestort.
  2. De door de Uitgever ontvangen betalingen van de klanten worden in beginsel door de Uitgever circa eenentwintig (21) dagen vastgehouden. Na afloop van de in dit artikellid genoemde reserveringstermijn van circa eenentwintig (21) dagen, wordt de desbetreffende van de klant ontvangen betaling op het eerst volgende betaalmoment aan de Zakelijke Verkoper overgemaakt.

Artikel 8 ”“ Gebruik Content

1. De Zakelijke Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Zakelijke Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van de Uitgever direct opvolgen. De Zakelijke Verkoper zal geen wijzigingen aanbrengen in de Content en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor de Uitgever enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

2. Indien de Zakelijke Verkoper artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover de Uitgever geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Zakelijke Verkoper de Uitgever van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product) informatie dient te voldoen aan de door de Uitgever in dit artikel 8 gestelde Content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door de Uitgever kunnen worden gewijzigd.

3. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
a. de artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
b. de artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
c. de images, die via een URL worden aangeleverd, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
d. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
e. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.

4. De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan de Uitgever een niet-exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.

5. De Uitgever is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product) informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.

6. De Zakelijke Verkoper dient de (product) informatie aan de Uitgever aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen in de “Handleiding voor Zakelijke Verkopers”.

7. De Zakelijke Verkoper vrijwaart de Uitgever volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 8.

Artikel 9 ”“ Privacy

1. De Uitgever verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de klanten (hierna: “klantgegevens”) voor zover deze klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”).

2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij deze klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Zakelijke Verkoper zal de klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het verkoopaccount is de Zakelijke Verkoper niet gerechtigd klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door de Uitgever geleden schade.

3. De Zakelijke Verkoper zal alle klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens).

4. De Uitgever staat niet in voor de juistheid van de (door klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

Artikel 10 ”“ Garanties en verplichtingen

1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze gebruiksvoorwaarden alsmede de “Handleiding voor Zakelijke Verkopers” te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
Ӣ uitsluitend artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper op voorraad liggen;
Ӣ achtennegentig procent (98%) van de artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
”¢ alleen artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door de Uitgever zijn opgesteld;
Ӣ de door haar aangeboden artikelen haar eigendom zijn, de artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en dat de aangeboden artikelen steeds de oorspronkelijke artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
Ӣ het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
Ӣ de artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
Ӣ de door haar aangeboden artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maken op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
Ӣ het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van de Uitgever of de omgeving niet zullen schaden;
Ӣ door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
Ӣ zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van de Uitgever ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.

3. De Zakelijke Verkoper zal de Uitgever vrijwaren tegen alle schade van claims tegen de Uitgever als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

4. Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van artikelen aan de klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de klanten te bezorgen.

.

Artikel 11 ”“ Intellectuele eigendomsrechten

1. De Uitgever verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper artikelen aanbiedt op het Platform op de omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de omgeving, de vormgeving, de Content en alle Merken en logo’s van de Uitgever eigendom zijn en blijven van de Uitgever en op geen enkele wijze door de Zakelijke Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van de Uitgever en derden volledig respecteren.

3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “Scala”, “Uitgeverij Scala”, “Scala Publishing” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van Merken en/of logo’s van de Uitgever door de Zakelijke Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van de Uitgever.

Artikel 12 ”“ Beëindiging Zakelijk Verkopersschap

1. De Uitgever is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, een Zakelijke Verkoper geen verkoopaccount te verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een verkoopaccount, een reeds aangemaakt verkoopaccount te blokkeren of het Zakelijk Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de Uitgever vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, het gebruik van het verkoopaccount de goede werking van de omgeving van de Uitgever verstoort of naar oordeel van de Uitgever schadelijk kan zijn voor de goede naam van de Uitgever of derden.

2. De Uitgever is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 ”“ Gevolgen beëindiging Zakelijk Verkopersschap

1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
b. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de artikelen en de Merken van de Uitgever (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.

2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door de Uitgever in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door de Uitgever en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

.

Artikel 14 ”“ Aansprakelijkheid

1. De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.

2. De Zakelijke Verkoper vrijwaart de Uitgever volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze gebruikersvoorwaarden.

3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart de Uitgever voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van de Uitgever, is de Uitgever op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de artikelen, zoals ”“ maar niet beperkt tot ”“ schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.

5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat de Uitgever in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

Artikel 15 ”“ Diversen

1. De Zakelijke Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van de Uitgever en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens de Uitgever. De Zakelijke Verkoper vrijwaart de Uitgever volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij de Uitgever hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

3. De Uitgever is te allen tijde gerechtigd om deze gebruikersvoorwaarden en de “Handleiding voor Zakelijke Verkopers” te veranderen. De gewijzigde gebruikersvoorwaarden en/of de “Handleiding voor Zakelijke Verkopers” zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de omgeving zijn geplaatst. Indien een Zakelijk Verkoper daarna gebruik blijft maken van zijn verkoopaccount, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde gebruikersvoorwaarden en/of de “Handleiding voor Zakelijke Verkopers”. Het is daarom raadzaam om de gebruikersvoorwaarden en de “Handleiding voor Zakelijke Verkopers” te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. Ingeval de gewijzigde gebruikersvoorwaarden en/of de “Handleiding voor Zakelijke Verkopers” voor de Zakelijke Verkoper niet acceptabel zijn, is de Zakelijke Verkoper gerechtigd het Zakelijke Verkopersschap te beëindigen.

4. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Zakelijke Verkopersvoorwaarden en het Zakelijke Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bijlage 1: Algemene Verkoopvoorwaarden

Bekijk hier de Algemene Verkoopvoorwaarden van Uitgeverij Scala.

Bijlage 2: Servicelevels Zakelijke Verkopers

Zakelijk Verkoper zal voldoen aan de volgende service levels, waarmee het niveau van de dienstverlening van Zakelijke Verkoper aan de klant wordt bepaald:

Ӣ Binnen 24 uur klantvragen beantwoorden;
Ӣ Op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn tussen 09.00 uur en 17.00 uur;
Ӣ Binnen 24 uur annuleringsverzoeken van de klant verwerken;
Ӣ Binnen beloofde levertijd bestellingen verwerken en bezorgen;
Ӣ Binnen 24 uur ontvangen retour artikelen verwerken.

Bijlage 3: Handleiding voor Zakelijke Verkopers

De handleiding voor Zakelijke Verkopers download je hier als PDF.

0
De waardering van www.hobbyou.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.6/10 gebaseerd op 978 reviews.