Algemene voorwaarden van Scala BV

Deze voorwaarden zijn tevens op de website van Uitgeverij Scala te lezen.

Definities

De Uitgever: Scala BV, bestaande uit Uitgeverij Scala BV en Scala Publishing BV, hierna te noemen de Uitgever.

Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Uitgever een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Materiaal: Alle door de Wederpartij aan te leveren teksten, foto’s en ontwerpmateriaal, steeds in een behoorlijk format en met inachtneming van de specificaties die de Uitgever hanteert. Specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Uitgever.

Offerte: Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst.

Toepasselijkheid

a) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Scala BV. Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 345678 en worden op verzoek toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via de website van Uitgeverij Scala te raadplegen.

b) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

c) Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

d) Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. de vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde bepaling.

Aanbiedingen/overeenkomsten

a) Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend en Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.n.

b) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door de Uitgever. De Uitgever is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Uitgever dit binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling mede.

Prijzen en betalingen

a) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

b) Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

c) Voor het buitenland gelden andere prijzen.

d) Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

e) Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de Uitgever.

f) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

g) Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan Wederpartij geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.

h) Door ondertekening van machtiging geeft u toestemming aan Scala BV om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Scala BV.

i) De naam, adresgegevens, incassant ID, reden van betaling, het kenmerk van de machtiging en het logo van de incassant worden in een prenotificatie via e-mail bij de incasso vermeld (indien e-mailadres bekend).

j) Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

k) Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van € 40,- (veertig Euro). Indien de Uitgever incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Wederpartij. Over de hiervoor bedoelde kosten is Wederpartij de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan de Uitgever, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan de Uitgever.

l) Wanneer de Wederpartij uit hoofde van deze voorwaarden, de Overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door de Wederpartij verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. De Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

m) Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Uitgever gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

n) Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Uitgever.

Levering

a) De door de Uitgever opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

b) De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Eigendomsvoorbehoud

a) De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Uitgever verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

a) U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de Uitgever geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Reclames en aansprakelijkheid

a) U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Uitgever daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Uitgever de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

c) Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan de Uitgever te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

d) De aansprakelijkheid van de Uitgever voor directe schade geleden door Wederpartij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Uitgever van haar verplichtingen is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Wederpartij voor geleverde diensten verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 000 euro (exclusief BTW).

e) Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

f) Uitgever is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

Bestellingen/communicatie

a) Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Uitgever is de Uitgever niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Uitgever.

Annuleren/retourneren

a) U kunt uw bestelling annuleren in ‘mijn account’. Hier zie je je recente bestellingen. U kunt per bestelling bepalen wat u wilt doen: betalen, annuleren of bekijken. Wanneer u vooraf heeft betaald kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

b)Als de levering niet voldoet aan uw verwachtingen, dan kunt u het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de mogelijke plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Retourkosten en/of bezorgkosten bij omruilen zijn voor uw eigen rekening.

U kunt het artikel retourneren:
– als het artikel compleet is
– in de originele staat en fabrieksverpakking
– als je in het bezit bent van een geldig aankoopbewijs

Producten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht:
– losse tijdschriften en online artikelen
– artikelen met gebruikssporen, beschadigingen of welke incompleet zijn
– artikelen waarvan de verpakking is geopend
– producten die overeenkomstig uw specificaties zijn aangepast of speciaal op uw verzoek besteld

Overmacht

a) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Uitgever in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

b) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet redelijkerwijs aan de Uitgever kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter te Amersfoort bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Klachten

a) We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken via info@uitgeverijscala.nl, zodat we samen naar een oplossing kijken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

0
De waardering van www.hobbyou.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 8.5/10 gebaseerd op 1081 reviews.