Disclaimer van Scala BV

Deze voorwaarden zijn tevens op de website van Uitgeverij Scala te lezen.

Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Scala BV te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden, zoals vermeld op deze website, te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Scala BV behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en de daaraan gekoppelde online content te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Scala BV elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de website. Voor online abonnementen en all-in abonnementen geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek ip-adres. Indien Scala BV het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht om zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht aan de samenstelling van deze site en online content die bij het Scala BV netwerk horen, kunnen onvolledigheden en onjuistheden in de gepubliceerde informatie voorkomen. Fouten (onder meer in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Scala BV aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid daarvoor en kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zoals beschikbaar. Scala BV wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Scala BV geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. U onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending.
Scala BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website onderdeel van Scala BV, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Scala BV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is. Scala BV garandeert, noch ondersteunt, enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of van Scala BV.
Aangezien de uitgever op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op reacties van bezoekers komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en kunnen deze nooit worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of van Scala BV.

Scala BV stelt uw gegevens beschikbaar voor Webwinkelkeur en intern met het verzendbedrijf voor het versturen van bestellingen. Verder stelt Scala BV uw gegevens niet beschikbaar aan derden. De uitgeverij geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Scala BV vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is Scala BV aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Scala BV in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Scala BV. De uitgeverij is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Scala BV heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website en het linken naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Scala BV de inhoud van die website zou onderschrijven.

Het is niet toegestaan om deze site te gebruiken voor commerciële uitingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

De auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website (daaronder mede maar net uitsluitend begrepen software, audio, video, lay-out, look & feel, tekst en foto’s) berusten uitsluitend bij Scala BV. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend door Scala BV . Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, verkoop, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scala BV is strikt verboden. Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken / verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (gebruikersmateriaal) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en kan gebruikt worden door van Scala BV . De privacy verklaring zoals hieronder opgenomen zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Scala BV mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Bedenk dat persoonlijke en herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit deze gegevens te verstrekken.

Privacy- en cookiebeleid

 

Algemeen

 1. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

 1. Bij uw gebruik van onze producten en diensten verzamelen wij informatie van en over u. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze website, de webwinkel en prijsvragen.

 

 1. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij verstrekken persoonlijke financiële gegevens uitsluitend aan een andere partij, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw online bestelling, om fraude te voorkomen of om de veiligheid van ons systeem te garanderen.

 

 1. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met de informatie die we over u te weten komen. Heeft u vragen over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen via info@scalapublishing.nl. Indien u een verzoek tot inzage, verwijdering of wijziging van uw gegevens doet, vermeld dan uw volledige naam en het e-mailadres en/of telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

 

Verwerking door Scala Publishing BV

 1. Dit merk en/of website is een activiteit van Scala Publishing BV. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook Scala Publishing BV.

 

 1. Contactgegevens van Scala Publishing BV: Maanlander 14H, 3824 MP Amersfoort; Tel: 033-4892900; E-mail: info@scalapublishing.nl; KvK Eemland 32151469.

 

Verstrekken persoonsgegevens

 1. Om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten (zoals, maar niet uitsluitend, online aankopen, prijsvragen en abonnementen) is het invoeren van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Zo hebben wij bijvoorbeeld een werkend e-mailadres nodig als u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Ook als u een bestelling plaatst van een door ons aangeboden product, hebben we de gegevens nodig die noodzakelijk zijn om de bestelling uit te (laten) voeren.

 

Soorten gegevens

 1. Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens, afhankelijk van het soort product of dienst.

 

 1. Er zijn vier verschillende soorten (persoons)gegevens die wij verzamelen:
 2. Afname/levering van een product: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van de levering en de betaling;
 3. Account: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld tijdens het aanmaken van het account;
 4. Aanvraag producten/diensten via een e-mail aan Scala Publishing: hierbij verwerken wij de informatie die u zelf heeft aangeleverd;
 5. Gebruik van de website: hierbij verwerken wij de informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken, zoals de bezochte pagina’s en door u aangeklikte advertenties. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

 

Doeleinden gegevensverwerking

 1. Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens:
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • Om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op de website en deze worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer bijvoorbeeld betaling voor een product of dienst uitblijft, kunnen wij een incassobureau in de arm nemen;
 • Om u een nieuwsbrief, prijsaanbieding of servicebericht toe te sturen;
 • Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen tegen bijvoorbeeld fraude;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, voor geschillenbehandeling en voor uitvoering van controle;
 • Om strategie te bepalen, om marktonderzoek uit te voeren en om managementinformatie samen te stellen ten behoeve van onze producten- en dienstenontwikkeling.

 

 1. Voor bovenstaande opsomming geldt dat sommige gegevens enkel worden bewaard ten behoeve van facturen of levering, terwijl andere gegevens weer worden gebruikt voor een analyse of optimalisatie van ons systeem.

 

Termijn gebruik gegevens

 1. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel voor een termijn van twee jaar na het einde van de klantrelatie. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van Scala Publishing omdat u zich hier zelf voor heeft aangemeld, dan blijft u deze ontvangen tot u zich hier weer voor heeft afgemeld. Transactiegegevens moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard. Er zijn echter ook gegevens die wij vanwege relevantie of gevoeligheid voor een kortere termijn gebruiken en/of bewaren.

 

Aanbiedingen van derden

 1. Heeft u bij het afnemen van een abonnement op een van onze merken aangegeven dat u acties en aanbiedingen van derden zou willen ontvangen per e-mail, dan ontvangt u via ons een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. U kunt uw verleende toestemming op ieder moment weer intrekken. Mocht het een mailing betreffen, dan kunt u zich via de uitschrijflink in de e-mail afmelden.

 

Bewerkers

 1. Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons op uw verzoek producten of diensten aan u leveren, waarbij uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor de uitvoering van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd uw gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

 

Cookies

 1. Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt gezet als u onze website bezoekt. De belangrijkste functie is het onderscheiden van onze bezoekers of gebruikers. Een cookie zorgt er ook voor dat u ingelogd blijft tijdens gebruik van onze website. Let wel: indien u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn.

 

 1. Wij gebruiken cookies om:
 • Bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen, of ter vastlegging van de voorkeuren die u heeft ingesteld;
 • Voor statistische doeleinden;
 • Om advertenties van een van onze merken beter op uw behoeften af te stemmen (mits u daarvoor toestemming heeft gegeven), of om te voorkomen dat een bepaalde advertentie te vaak aan u wordt getoond.

 

 1. ‘Sessie cookies’ worden automatisch verwijderd op het moment dat de internetbrowser afgesloten wordt. Hierdoor kunnen wij bijhouden welke advertenties op onze websites bekeken worden en voorkomen dat een bepaalde advertentie meerdere keren te zien is. De advertenties op onze websites worden onder meer door middel van Google Adsense geplaatst, waarbij ook gebruik van cookies wordt gemaakt. Dat gebeurt alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt het gebruik van cookies door Google wijzigen of uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google op https://adssettings.google.com. Wij kunnen ook zelf cookies plaatsen, of in de toekomst door middel van een andere partij dan Google, waarover wij u dan door middel van een update van deze verklaring zullen informeren.

 

Beveiliging

 1. Wij handhaven een bij onze organisatie passend hoog beveiligingsniveau voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens, onder meer om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Ook doen wij alles wat van ons mag worden verwacht om beschadiging of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Onder meer door technische en organisatorische maatregelen, zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties en een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot uw gegevens. Ondanks deze optimale beveiliging kunnen wij niet volledig uitsluiten dat technisch zeer bekwame, kwaadwillende derden zich toegang kunnen verschaffen tot de door ons beheerde persoonsgegevens (‘hacken’) en schade aanrichten. Wij zullen er alles aan doen dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

 

Jonger dan 16 jaar

 1. Ben jij nog geen 16? Vraag dan je ouders om toestemming tot het gebruik van onze producten en diensten en leg ze dit privacy- en cookiebeleid voor. Als je ouders die toestemming niet geven, dan kan je geen gebruik van onze websites maken.

 

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

 1. Wij hechten veel waarde aan transparantie over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 AVG). Vindt u het belangrijk om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren na ontvangst van een verzoek tot inzage, verwijdering of wijziging van persoonsgegevens.

 

 1. Wij kunnen niet ieder verzoek tot wijziging of verwijdering inwilligen. Een verzoek dat betrekking heeft op persoonsgegevens van een ander zal worden geweigerd omwille van privacy redenen. De AVG bepaalt dat u het recht heeft om feitelijke onjuistheden te herstellen met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Een verzoek om gegevens aan te passen waar niet uit volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of waar niet uit volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt, zal niet worden ingewilligd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig kunnen inwilligen, bijvoorbeeld als wij een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van bepaalde persoonsgegevens.

 

Wijziging van het Privacy- en cookiebeleid

 1. Dit Privacy- en cookiebeleid kan door ons te allen tijde worden gewijzigd. Een wijziging hiervan treedt in werking op het moment van publicatie op onze website.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2022.

Gebruiksvoorwaarden

0
De waardering van www.hobbyou.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 8.5/10 gebaseerd op 1067 reviews.